Mobilmet 420 Series

Premium, icke-kopparkorrosiva skäroljor för måttligt krävande bearbetningar

Mobilmet 420-seriens produkter är högpresterande universalskäroljor. De är klorfria, ej missfärgande och icke-korrosiva. De är ämnade för lätta till måttligt krävande skärande bearbetningar och de lämpar sig även som smörjmedel för verktygsmaskiner och för användning i lätt belastade hydraulsystem. De är formulerade från högklassiga basoljor och utvalda tillsatser för att ge effektiv bearbetningsprestanda för en mängd olika operationer på både järn- och icke-järnmetaller. Oljorna är ljusa till färgen och transparenta så att arbetsområdet hela tiden kan ses tydligt. Mobilmet 420-serien har formulerats för att förhindra bildning av oljedimma i verktygsmaskinens närhet.

Mobilmet 420-seriens oljor är beständiga mot skumbildning, även då oljan stänker rikligt, så att höga prestanda uppnås i verktygsmaskinens smörjsystem. Med relativt låga flytpunkter och höga viskositetsindex är de inte svåra att applicera under kalla förhållanden, och de ger adekvat filmstyrka i varmgående, belastade lager i verktygsmaskiner.

 

Egenskaper och fördelar

Förutom Mobilmet 420-seriens egenskaper avseende bearbetningsprestanda, är oljorna av universaltyp, vilket minskar de problem som vanligtvis förknippas med korskontaminering, vilket ger ökad produktivitet och färre kasseringar. De är formulerade med klorfria tillsatser för minskad miljöpåverkan vid avfallshantering och eventuella spill. Mobilmet 420-seriens oljor reglerar bildningen av lösegg och skyddar verktygsspetsen från slitage. De förbättrar ytfinheten, vilket helt kan eliminera behovet av slätsvarvning eller -formning före slutslipning.

Egenskaper och möjliga fördelar med Mobilmet 420-produkterna innefattar:

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Utmärkta bearbetningsprestandaÖkad produktion tack vare längre verktygslivslängd samt kortare stilleståndstider för verktygsbyten och hjuljustering
 Förbättrad ytfinhet och dimensionsnoggrannhet, vilket resulterar i färre kasseringar och slutprodukter med högre kvalitet
 Bidrar till att matnings- och maskinhastigheter kan ökas
Lämpliga för ett flertal olika järn- och icke-järnmetaller och bearbetningsoperationerFärre skäroljor behövs vilket ger möjlighet till sänkta lagerhållningskostnader
Lämpliga för många olika användningsområdenEliminerar korskontamineringsproblem och ger ytterligare lagerhållningsfördelar
Ljus, transparent färgGer god sikt över arbetsområdet hela tiden

Användningsområden

Mobilmet 420-seriens oljor rekommenderas för en mängd olika bearbetningsoperationer för alla typer av metaller. De kan användas som universaloljor när en gemensam olja erfordras för verktygsmaskinens smörjning och som hydraulolja, under förutsättning att en lämplig viskositet väljs.

 

  • Mobilmet 423 och Mobilmet 424 rekommenderas för bearbetning av aluminium, magnesium, koppar, mässing och brons, dessutom rekommenderas de för stål och gjutjärn med en Brinell-hårdhet upp till 200. De kan användas för svåra skäroperationer och svårbearbetade icke-järnhaltiga legeringar så som kisel-koppar, kisel-brons och koppar-nickel. De är mycket effektiva smörjmedel för verktygsmaskinens smörjsystem under mycket varierande temperaturförhållanden.
  • Mobilmet 426 och Mobilmet 427 rekommenderas för kritisk bearbetning av icke-järnhaltiga metaller och automatbearbetning av material med en Brinell-hårdhet upp till ca 300.

Typiska egenskaper

Mobilmet 420-serien423424426427
Viskositet, ASTM D 445    
mm²/s vid 40 °C15233246
mm²/s vid 100 °C3,54,95,76,9
Lägsta flyttemp. °C, ASTM D 97-15-15 -15 -12
Flampunkt, °C, ASTM D 92182200210212
Specifik vikt vid 15 °C kg/l, ASTM D 12980,8590,8620,8740,877
Kopparkorrosion, ASTM D 130, 3 tim. vid 100 °C1B (max)1B (max)1B (max)1B (max)

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan på begäran erhållas via ditt lokala säljkontor eller hämtas via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Avfallshantera förbrukad produkt på ett miljöriktigt sätt.