Mobiltherm 600 Series

Värmeöverföringsoljor

Mobiltherm värmeöverföringsoljor är högpresterande produkter för slutna, indirekta värmeinstallationer. Produkterna rekommenderas för kall-olje förseglade, indirekta värme- och kylsystem i alla typer av industriprocesser.

Mobiltherm värmeöverföringsoljor är framställda av högraffinerade basoljor som är beständiga mot termisk krackning och kemisk oxidering. Produkterna är mycket värmebeständiga och har mycket lång livslängd, utan att avlagringar bildas eller att viskositeten ökar.

Mobiltherm värmeöverföringsoljor har god värmeöverföringseffektivitet och deras viskositet är sådan att de lätt kan pumpas både vid start- och driftstemperatur. Produkterna har specifika värmeledande egenskaper som ger snabbare värmeavledning. Dessa oljors flampunkter sjunker inte nämnvärt under drift tack vare beständighet mot termisk krackning vid rekommenderade driftstemperaturer.

 

Egenskaper och fördelar

Mobiltherm 600 -serien erbjuder följande fördelar:

Mobiltherm oljorna är en viktig del av Mobils sortiment med specialvätskor som har vunnit erkännande för höga prestanda och tillförlitlighet, också i krävande tillämpningar. Moderna raffineringsmetoder spelar en viktig roll för att skapa utmärkta produktegenskaper.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Hög beständighet mot termisk krackning och nedbrytning.

Bildar inte slam eller koksavlagringar, Minimal inverkan på värmeöverföringskapaciteten och minskat underhållsbehov.

Utmärkta termiska egenskaper

Höga värmeöverföringshastigheter, bättre driftseffektivitet och lägre driftskostnader

God termisk och oxideringsstabilitet

Lång, problemfri servicelivslängd och kortare stilleståndstid

God flytbarhet vid låg temperatur

Kalla system startas lätt

 

Användningsområden

Viktigt för användningen: Mobiltherm värmeöverföringsoljor får inte blandas med andra oljor då den utmärkta värmestabiliteten och oxidationsbeständigheten kan försämras och andra egenskaper förändras och det kan försvåra analyser som görs för att fastställa oljelivslängden. Om oljorna används vid temperaturer som överstiger de rekommenderade maximitemperaturerna, kan det uppstå ånglås, såvida inte systemet konstruerats för drift vid den högre temperaturen genom trycksättning med en inert gas, t.ex. kväve. Vid högre temperaturer kan oljans livslängd förkortas eftersom nedbrytningshastigheten ökar betydligt när temperaturen överstiger rekommenderad gräns. I välkonstruerade system ska temperaturen hos oljefilmen kring värmeelementet ligga mellan 15°C och 30°C grader över bulkoljans temperatur. Om temperaturen är högre kan oljans livslängd förkortas och slam och koks bildas, vilket inverkar på värmeöverföringshastigheten.

I likhet med andra mineraloljor får Mobiltherm värmeöverföringsoljor endast användas i system med forcerad cirkulation. System som drivs med konvektion för cirkulation av värmeöverföringsmediet har för långsamt flöde för att förebygga lokal överhettning och snabb nedbrytning av oljan. Vidare rekommenderas inte oljorna för öppna system där varm olja exponeras direkt för luft. Om de sprutar eller läcker ut vid läckagepunkter kan Mobiltherm oljorna självantändas.

Mobiltherm 600 -serien kan användas i öppna och slutna installationer där temperaturen för bulkolja ligger inom de intervaller som anges i tabellen nedan.

  • Mobiltherm 603: Slutna system (upp till 285°C), öppna system (upp till 150°C)
  • Mobiltherm 605: Slutna system (upp till 315°C), öppna system (upp till 180°C)
  • Mobiltherm 610: Öppna system (upp till 250°C)
  • Mobiltherm 611: Öppna system (upp till 275°C)

 

Typiska egenskaper

Egenskap

603

605

610

611

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,835

0,857

0,880

0,906

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

194

230

250

294

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

4,2

5,4

11,5

31,5

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

20,2

30,4

113

490

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-15

-12

-6

-6

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com